Rhybudd Etholiad Cynghorwyr Sir 4ydd o Fai, 2017

Rhybudd Etholiad Cynghorwyr Sir 4ydd o Fai, 2017

RHYBUDD ETHOLIAD

Cyngor Gwynedd - ARFON

ETHOLIAD CYNGHORWYR SIR

4 MAI 2017

DROS Y RHANBARTHAU ETHOLIADOL ISOD

1. CYNHELIR ETHOLIAD CYNGHORWYR SIR DROS Y RHANBARTHAU ETHOLIADOL A ENWIR ISOD

2. RHAID CYFLWYNO PAPURAU ENWEBU AR GYFER Y RHANBARTHAU ETHOLIADOL HYN YN SWYDDFA'R CYNGOR, CAERNARFON LL55 1SH AR UNRHYW DDIWRNOD GWAITH AR ÔL DYDDIAD Y RHYBUDD HWN OND HEB FOD YN HWYRACH NA 4.00 PM, DYDD MAWRTH, 4 EBRILL 2017.

3. GELLIR CAEL PAPURAU ENWEBU YN SWYDDFA’R CYNGOR, CAERNARFON, ODDI WRTH Y SAWL A ENWIR ISOD, A FYDD YN BAROD AR GAIS UNRHYW

ETHOLWR DROS Y RHANBARTHAU ETHOLIADOL HYN, I BARATOI PAPUR ENWEBU I'W LOFNODI

4. OS BYDD ETHOLIAD, CYNHELIR Y PLEIDLEISIO AR 4 MAI 2017

5. RHAID I GEISIADAU NEWYDD AR GYFER PLEIDLEISIO DRWY’R POST NEU

NEWIDIADAU YN Y TREFNIADAU PRESENNOL AR GYFER PLEIDLEISIO

DRWY’R POST GAN ETHOLWYR NEU EU DIRPRWYON SYDD EISOES Â

PHLEIDLAIS BOST AM GYFNOD AMHENODOL NEU BENODOL, GYRRAEDD Y

SWYDDOG COFRESTRU ETHOLIADOL YN SWYDDFA’R CYNGOR, CAERNARFON ERBYN 5.00PM AR DDYDD MAWRTH, 18 EBRILL 2017. RHAID I GEISIADAU NEWYDD AR GYFER PLEIDLEISIO DRWY DDIRPRWY, GYRRAEDD Y

SWYDDOG COFRESTRU ETHOLIADOL YN SWYDDFA’R CYNGOR, CAERNARFON ERBYN 5.00PM AR DDYDD MAWRTH, 25 EBRILL 2017, ER MWYN IDDYNT FOD YN EFFEITHIOL AR GYFER YR ETHOLIAD HWN.

NOTICE OF ELECTION

Gwynedd Council - ARFON

ELECTION OF COUNTY COUNCILLORS

4 MAY 2017

FOR THE UNDERMENTIONED ELECTORAL DIVISIONS

1. AN ELECTION IS TO BE HELD OF COUNTY COUNCILLORS FOR THE UNDERMENTIONED ELECTORAL DIVISIONS

2. NOMINATION PAPERS MUST BE DELIVERED FOR THE RESPECTIVE ELECTORAL DIVISIONS AT COUNCIL OFFICES, CAERNARFON LL55 1SH, ON ANY WEEKDAY AFTER THE DATE OF THIS NOTICE, BUT NOT LATER THAN

4.00 PM, TUESDAY, 4 APRIL 2017.

3. NOMINATION PAPERS MAY BE OBTAINED AT COUNTY OFFICES, CAERNARFON, FROM THE UNDERSIGNED, WHO WILL AT THE REQUEST OF ANY ELECTOR FOR THE SAID ELECTORAL DIVISIONS, PREPARE A NOMINATION PAPER FOR SIGNATURE

4. IF THE ELECTIONS ARE CONTESTED THE POLLS WILL TAKE PLACE ON 4 MAY 2017

5. NEW APPLICATIONS FOR A POSTAL VOTE OR ALTERATIONS TO EXISTING

ARRANGEMENTS FOR POSTAL VOTING BY ELECTORS OR THEIR PROXIES

WHO ALREADY HAVE AN INDEFINITE OR FIXED PERIOD POSTAL VOTE,

MUST REACH THE ELECTORAL REGISTRATION OFFICER AT THE

COUNCIL OFFICES, CAERNARFON, BY 5.00PM, TUESDAY, 18 APRIL 2017. NEW APPLICATIONS FOR A PROXY VOTE MUST REACH THE ELECTORAL REGISTRATION OFFICER AT THE COUNCIL OFFICES,CAERNARFON, BY 5.00PM TUESDAY, 25 APRIL 2017, IF THEY ARE TO BE EFFECTIVE FOR THIS ELECTION.

Rhanbarth Etholiadol

Electoral Division

Ardal

Area

Cymuned / Community Ward

Nifer y Cynghorwyr i'w hethol

No. of Councillors to be elected

Rhanbarth Etholiadol

Electoral Division

Ardal

Area

Cymuned / Community

Ward

Nifer y Cynghorwyr i'w hethol

No. of Councillors to be elected

ARLLECHWEDD

Aber

Llanllechid

Llandygai - Ward Llandygai

1

MARCHOG

Bangor – Ward Marchog

2

BETHEL

Llanddeiniolen – Ward Bethel

1

MENAI (Bangor)

Bangor – Ward Menai

2

CADNANT

Caernarfon – Ward y Dwyrain / Eastern

1

MENAI (Caernarfon)

Caernarfon – Ward y Gogledd /Northern

1

CWM Y GLO

Llanrug – Wardiau Ceunant & Cwm y Glo

1

OGWEN

Bethesda – Ward Ogwen

1

DEINIOL

Bangor - Ward Deiniol

1

PEBLIG

Caernarfon – Ward Ddeheuol / Southern

1

DEINIOLEN

Llanddeiniolen – Wardiau Clwt y Bont, Deiniolen & Dinorwig

1

PENISARWAUN

Llanddeiniolen – Wardiau Brynrefail, Penisarwaun & Rhiwlas

1

DEWI

Bangor – Ward Dewi

1

PENTIR

Pentir

1

GARTH

Bangor – Ward Garth

1

PENYGROES

Llanllyfni – Ward Penygroes

1

GERLAN

Bethesda – Wardiau Gerlan & Rachub

1

SEIONT

Caernarfon – Ward y Gorllewin / West

2

GLYDER

Bangor – Ward Glyder

1

TALYSARN

Llandwrog – Wardiau Carmel & Cesarea

Llanllyfni – Ward Talysarn

1

HENDRE

Bangor – Ward Hendre

1

TREGARTH A MYNYDD LLANDYGAI

Llandygai – Wardiau St.Ann’s & Tregarth

1

HIRAEL

Bangor – Ward Hirael

1

WAUNFAWR

Betws Garmon & Waunfawr

1

LLANBERIS

Llanberis

1

Y BONTNEWYDD

Y Bontnewydd

1

LLANLLYFNI

Llanllyfni – Wardiau Llanllyfni, Nantlle & Nebo

1

Y FELINHELI

Y Felinheli

1

LLANRUG

Llanrug – Ward Llanrug

1

Y GROESLON

Llandwrog – Wardiau Dinas Dinlle & Groeslon

1

LLANWNDA

Llanwnda

1

Dilwyn O. Williams,

Swyddog Canlyniadau / Returning Officer,

Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH

17 Mawrth / March 2017

Cyhoeddwyd ac Argraffwyd gan y Swyddog Canlyniadau / Printed and Published by the Returning Officer

Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH


Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 30/04/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design