Yr Hen Bost

Menter gymunedol ym Methesda, Dyffryn Ogwen i greu canolfan dreftadaeth, bwyty ac unedau busnes.

Yr Hen Bost

Mae Partneriaeth Ogwen yn falch o allu cadarnhau eu bod wedi prynu hen adeilad y Spar ar Stryd Fawr Bethesda i’w ddatblygu fel canolfan grefftau, bwyty a chanolfan dreftadaeth newydd i Ddyffryn Ogwen. Yr Hen Bost fydd enw’r ganolfan newydd a diolch i’r Prifardd Ieuan Wyn am ei gymorth wrth ddewis enw newydd a theilwng i’r safle. Ar ôl gwaith caled gan staff y Bartneriaeth ar geisiadau grant sylweddol llwyddwyd i brynu’r adeilad. Mae’r cyllidwyr yn cynnwys Cronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a weinyddir gan Gyngor Gwynedd a Chronfa Cymunedol Eryri ac hefyd buddsoddiad gan Bartneriaeth Ogwen ei hun. Ers prynu’r adeilad, mae’r Bartneriaeth hefyd wedi llwyddo gyda chais i Gronfa Cymunedau Mentrus Llywodraeth y DU i ariannu costau pensaerniol ar gyfer y safle. Comisiynwyd Penseiri PEGWA i ddatblygu dyluniadau ar gyfer datblygu’r eiddo. Mae Elinor Gray Williams y prif bensaer yn arbenigwraig ar bensaerniaeth cadwriaethol a chynaladwy a bwrieir datblygu’r safle i safonau carbon niwtral a chreu adeilad sy’n adlewyrchu treftadaeth chwarelyddol yr ardal.

Cyllidir y datblygiad trwy gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth San Steffan a chronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru.


Manylion Cyswllt

Enw Cyswllt Yr Hen Bost
Cyfeiriad Spar, Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3AR
E-bost E-bost
Gwefan Gweld

Fideo


Map Lleoliad

Partneriaeth OgwenCyfenierERDFCyngor Gwynedd

Tudalen wedi ei diweddaru: 01/05/24

© 2024 Partneriaeth Ogwen

Processwire Wedi'i bweru gan ProcessWire - Dab Design